För den som förvärvar bostadsrätt i föreningen
gäller att till medlem får endast antas fysisk
person mellan 55 och 75 år, som har så god hälsa
att vederbörande kan klara sig på egen hand, inte
har vårdbehov och i övrigt uppfyller de villkor för
medlemskap som anges i föreningens stadgar.

Samma krav gäller för make/maka och annan
person som stadigvarande skall nyttja bostads-
rätten.

Receptionen lämnar mer information om lägen-
heter och föreningens stadgar. Telefon: 031-40 96 60.
Mail till Receptionen